top of page

PRIVACYVERKLARING

Praktijk de Witte Roos te Silvolde, is overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van praktijk de Witte Roos: Willy ter Berg, Prins Bernhardstraat 48, 7064GH Silvolde email:dewitteroosnu@gmail.com.

tel.nr. 0315323764/0641283488. Website:  www.dewitteroosnu.nl 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk de Witte Roos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens (indien zelf aangegeven en indien nodig)

– Telefoonnummer ( indien zelf aangegeven en indien nodig)

– E-mailadres, bijv. voor het ontvangen van de nieuwsbrief en voor aanmelding van activiteiten van de Witte Roos.

– Bankrekeningnummer (alleen indien noodzakelijk)

-in de praktijk tevens gegevens over de persoon zelf, indien nodig voor de behandeling bij bepaalde klachten.

Verwerkingsdoel en grondslag

Praktijk de Witte Roos verwerkt uw persoonsgegevens met als grondslag de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een overeenkomst (AVG Art. 6 1b) voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van de nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten. -- Gegevens nodig voor de juiste begeleiding van de client in de massage-en healingpraktijk.

N.B.: Voor het verzenden van de nieuwsbrief zijn alleen uw naam en emailadres nodig.

In de massage-en healingpraktijk is het nodig om bepaalde gegevens van de client op te slaan. Uitsluitend wordt informatie opgeslagen en verwerkt, die nodig is voor het op de juiste wijze begeleiden van de client-en voor de voortgang van de behandeling van de client. Gegevens worden uitsluitend bewaard indien de client nog de praktijk bezoekt. Er wordt niets digitaal opgeslagen van de voortgang van de behandelingen /sessies. Ook wordt niets van de gegevens of informatie verstrekt aan derden ,zonder uitdrukkelijke toestemming van de client. Als er geen behandelingen meer plaatsvinden , worden de gegevens na 12 maanden vernietigd. Massagepraktijk de Witte Roos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw cliënt rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door praktijk de Witte Roos.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dewitteroosnu@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. In de praktijk heb ik dit ook nog nooit meegemaakt. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met dewitteroosnu@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Praktijk de Witte Roos wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe praktijk de Witte Roos je persoonsgegevens beveiligt:

Praktijk de Witte Roos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met praktijk de Witte Roos: dewitteroosnu@gmail.com

bottom of page